Başlangıç » Eğitim & Öğretim » Lisans Eğitimi » Ders Programı » Lisans Ders İçerikleri

Lisans Ders İçerikleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

1.SINIF

Genel Kimya I               (3-0-3)            

Anlamlı sayılar, Atom teorisine giriş, stokiyometri, termokimya, atomların elektronik yapısı, iyonik ve kovalent bağ, moleküller geometri, gazlar, sıvılar ve katılar.

Genel   Fizik I               (4-0-4)

Vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve newton kanunlarının diğer uygulamaları. iş, güç ve kinetik enerji, potansiyel enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar.

Ders Kitabı:

 • Physics I, F.J. Keller, W.E. Gettys and M.J. Skove, McGraww Hill.
 • Physics for Scientists and Enginners with modern physics, R.A. Serway, R.J. Beichner, Sounders College Publishing.

Genel Matematik I     (4-0-4)

Küme kavramı ve gerçel sayı kümeleri, eşitsizlik ve mutlak değer, fonksiyon kavramı ve fonksiyon çeşitleri, trigonometrik fonksiyonlar,  limit ve süreklilik, türev kavramı, türev alma kuralları. Maksimum, minimum ve diferensiyeller, asimtotlar ve fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi. Üstel, logaritmik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri, L’Hospital kuralı. Taylor formülü ve uygulamaları

Ders Kitabı:

 • Analize Giriş Cilt 1, F. Akdeniz, Y. Ünlü, D. Dönmez, Adana, 2000

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I                (2-0-2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı.

 

 

Ders Kitabı:

 • Söylev, H.F. Velidedeoğlu,  Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1984
 • Türk Devrim Tarihi, Ş. Turan, Bilgi Yayınları, Ankara, 1991
 • Türk Devrim Tarihi, S. Kili, Tekin Yayınları, İstanbul, 1982
 • Anadolu İhtilali, M.E. Bozkurt, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1967

Türk Dili I                                                                               (2-0-2)                                     

Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dillerin doğuşu, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulamalar, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak olan plan ve uygulaması, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması.

Ders Kitabı:

 • Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Boğaziçi Yayınları, İstanbul,
 • İmla Kılavuzu, TDK Yüksek Öğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK, Yargı Yayınları.

Yabancı Dil I                                                                          (2-0-2)

Selamlama, isimler, yaşlar, sayılar, günler, aylar, mevsimler, Saat kaç ?, Kim , Ne, Nerede, Şimdiki alışkanlıklar, fikirler hakkında konuşma. Yer bildiren edatlar “at, on, in”, Program ve takvim hakkında konuşma, yetenek ifade eden yardımcı fiil “can”, Aile ağacı, Sahiplik sıfatları (benim, senin, onun, bizim, onların), Aile üyeleri. Zorunluluk, yasak ifade eden yardımcı filler “must,  mustn’t, have to, don’t have to”, Sahiplik “have got, has got”, Ne kadar, kaç tane, Çok ” a lot of, much, many”, Yer zarflarý “under, near,  on, next to, between, below,  above, into, at, out of, Öneride bulunma : “Let’s …, shall we ….? Why don’t we …?”,   Yardım isteme : Can you …?, Tercih : would … like… ? Vardır : “There is …., There are …”, Çok : “A lot of”, biraz, birkaç “some, a few, few, any, a little, little.

 

Ders Kitabı:

Full Stream Ahead, V. Çakır, N. Yorgancı, G. Keskil, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2002

 

 

Lineer Cebir                                                                           (2-0-2)

Lineer denklem sitemleri ve matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon from, elemanter matrisler, ters matris, lineer bağımlılık, eşdeğer matrisler. Vektör Uzayları; vektör uzayları, alt uzaylar, koordinatlar, taban değişimi, bir matris rankı, İç Çarpım Uzayları, standart iç çarpım, ortogonal taban, Gram-Schmidt Metodu. Lineer Dönüşümler; lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümün matrisi, lineer dönüşümler uzayı, dual uzay, benzerlik. Determinantlar; determinant özellikleri, kofaktör ve bir matrisin eki, ters matrisin bulunması, lineer denklem sistemlerinin çözümü, Cramer Kuralı. Özdeğer ve Özvektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar.

Ders Kitabi:

 • Bernard Kolman, Elementary Linear Algebra,

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Lineer Cebir, Seymour Lipschutz (Çeviri Editörü: Prof.Dr.H.Hilmi Hacısalihoğlu)

 Geomatik Mühendisliğine Giriş                                              ( 2-0-2)

Jeodezinin Tanımı, Geomatik Mühendislerinin Görevleri, Jeodezinin Faaliyet Alanları, Meslek Mensuplarının Çalıştığı Kurum ve Kuruluşlar, Jeodezinin Diğer Bilimlerle İlişkileri, Yerin Şekli ve Yüzeyleri, Harita ve Ölçek Kavramı ve Türleri.

Ders Kitabı:

 • Geodesy The Concepts, Petr Vanicek, Edward J. Krakıwsky, Oxford, 1982.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Introduction to Geodesy, James R. Smith, A Wiley-Interscience Publication, Newyork, 1997.
 • Jeodeziye Giriş, Erdoğan Özbenli, İstanbul 1972.

 

Genel Fizik-II                                      (4-0-4)

Atom yapısı. Elektrostatik. Coulomb yasası. Elektriksel alan. Elektriksel potansiyel. Elektriksel iş. Kapasitörler ve bağlanması. Akım şiddeti ve amper kanunu. Bir iletkenin direnci ve Ohm yasası. Magnetik alan ve alan şiddeti. Yansıma ve kırılma yasaları.

Ders Kitabı:

 • Fizik II, F.J. Keller, W.E. Gettys, M.J. Skove, McGraww Hill,
 • Fen ve Mühendislik için Fizik II, R.A. Serway, R.J. Beichner, Palme Yayıncılık, Ankara

Genel Matematik II                                                                  (4-0-4)

Seriler. Taylor serisi. Kompleks sayılar. Fonksiyon. Vektörlerin türev, integral ve uygulamaları

Ders Kitabı:

 • Analize Giriş Cilt 1 ve Cilt 2, F. Akdeniz, Y. Ünlü, D. Dönmez, Adana, 2000

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II                                           (2-0-2)

Milli Mücadele İlk Adım, Kongreler Yolu ile Teşkilatlanma, Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması. Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele,  Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele, Mudanya’dan Lozan’a.

Ders Kitabı:

 • Söylev, H.F. Velidedeoğlu,  Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1984
 • Türk Devrim Tarihi, Ş. Turan, Bilgi Yayınları, Ankara, 1991
 • Türk Devrim Tarihi, S. Kili, Tekin Yayınları, İstanbul, 1982
 • Anadolu İhtilalı, M.E. Bozkurt, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1967

Türk Dili II                                                                              (2-0-2)  

Türkçenin yapım ve çekim ekleri, uygulamalar, cümle bilgisi. Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi, bilimsel ve günlük yazıların (rapor, dilekçe, özgeçmiş, iş mektubu, tutanak vb) hazırlanmasında uyulacak kurallar.  Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bunlarla ilgili uygulamamalar.

Ders Kitabı:

 • Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Boğaziçi Yayınları, İstanbul,
 • İmla Kılavuzu, TDK
 • Yüksek Öğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK, Yargı Yayınları,

 Yabancı Dil II                                                                          (2-0-2)

Openıng Strategıes (UNIT 1- UNIT 5) özne zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar, Geniş zaman, olma fiili ile bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru yapıları. Bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif, isim fiiller ve nesne zamirler. Çekimsiz yardımcı fiillerden “can” ve örneklerle kullanımı, Openıng Strategıes (UNIT 6-UNIT 10) Sayılabilen ve sayılamayan isimler zaman zarfları, belgisiz zamirler, emir cümleleri, zaman gösteren edatlar, ünlem ifadeleri, sıklık zarfları, çekimsiz yardımcı fiillerden “would” ile renkler, günler, aylar ve bunlarla ilgili metin çalışmaları. Şimdiki zaman ve “olmak” fiili ile di’li geçmiş zaman. (Have got) yapısı-nın örneklerle kullanımı.

Ölçme Bilgisi I                                                                       (2-2-3)

Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi ve ölçme birimleri. Harita ve ölçek. Temel ölçme aletleri. Ölçme hataları ve sınıflandırılmaları. Mesafe Ölçmeleri. Harita ve ölçek. Basit ölçü aletleri ve yöntemleri. Röper kavramı. Noktaların ve doğruların arazide işaretlenmesi. Koordinat hesapları ve temel jeodezik ödevler. Doğruların kesişim noktalarının hesabı. Temel açı ölçme aletleri (yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri). Alan hesapları. Poligon tesisi ölçme ve hesapları. Parsellerin bölünmesi ve sınır düzeltmeleri.

Ders Kitabı:

 • Aydın, Ö., (1984), Ölçme Bilgisi I, Kurtiş Matbaası, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul.
 • Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
 • Ölçme Bilgisi, Gündoğdu Özgen, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984.
 • Surveying, Heribert Kahmen Wolfgrang Faig, Newyork, 1988.
 • Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği

Analitik Geometri ve Trigonometri                  (3-0-3)

Düzlem, Doğru, Çember, İkinci dereceden yüzeyler ve eğriler, Koordinat Sistemleri, Düzlem trigonometrinin özet formülleri ve hesapları.

Ders Kitabı:

 • Calculus Ve Analitik Geometri 1, Rıchard A. Sılverman, Alkım yayınları, Ankara

Yardımcı Ders Kitapları

 • Analitik Geometri, Kaya R., Bilim Teknik Y, İstanbul 2002.

 

 

2.SINIF

 Diferansiyel Denklemler                                                         (3-0-3)

Diferansiyel denklemin eldesi, mertebesi, derecesi, Birinci mertebeden birinci dereceden dif. denklemler ve çeşitleri, Yüksek mertebeden lineer dif. denklemler; sabit katsayılı ve değişken katsayılı, Cauchy-Euler Dif. denklemi, Lineer dif. denklem sistemlerinin çözümleri.

 

Genel Jeoloji                                                                                     (2-0-2)

Levha Hareketleri, Mineraller ve Kayaçlar, Jeolojik Yaş, Tektonik Deformasyonlar, Çatlaklar, Depremler, Faylar, Kıvrımlar

Ders Kitabı

 • Ders Notları

 Olasılık ve İstatistik                                                                (3-0-3)

Olasılığa giriş, temel kavramlar, rasgele değişkenler, dağılım fonksiyonu, dağılımın parametreleri, normal dağılım, örneklem seçimi, verilerin analizi, nokta kestirimi, aralık kestirimi, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon.

Ders Kitabı:

 • Walpole RE etc., (1998), Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Prentice Hall, New Jersey

Yardımcı Ders Kitapları

 • Spiegel, M.R, Theory and Problems of Probability and Statistics, Schaum’s outline series, Mc Graw Hill, New York, 1975
 • Hekimoğlu Ş, İstatistik, YTÜ Lisans Ders Notları, İstanbul

Temel Bilgisayar Bilimleri                                                      (2-1-2.5)

Bilgisayarın işlevlerinin tanıtılması, programlama adımlarının ve tekniklerinin öğretilmesi, öğrencilere bilgisayar ortamında programlamanın yaptırılması, Visual Studio.NET 2008/2010 (Visual Basic) ile uygulama çalışmalarının yaptırılması, mesleki problemlerin programlama ile çözümü.

Ders Kitabı:

 • Ders Notları

Yardımcı Ders Kitapları

 • Microsoft Visual Basic 2008 Step By Step, Michael Harvorson, , Washington, 2008.
 • Visual Basic.NET 10, Volkan Aktaş, Kodlab Yayınları, 2010.
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap ve ilgili diğer internet kaynakları).

 

 

Ölçme Bilgisi II                                                                      (2-2-3)

Ölçü hataları ve hataların yayılma esasları, açı ölçme yöntemleri ve okuma düzenleri, düzlem koordinat dönüşümü, tek nokta kestirmeleri ve zemine indirme hesabı. Aplikasyon, yatay aplikasyon, noktaların aplikasyonu, bir doğrunun veya uzantısının teodolit ile aplikasyonu, düşey aplikasyon. Elektronik Uzaklık  Ölçerler (EUÖ), genel yapıları ve kullanılmaları. Takeometrik alım.

Ders Kitabı:

 • Songu, C., (2000) Ölçme Bilgisi, Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

 • HOSBAS, R.G., ve ERKAYA, H., (2003), Konum Ölçmeleri, YTÜ Ders Notları
 • Koç, İ., (2003), Ölçme Bilgisi II, Güzel Sanatlar Matbaası
 • Tüdeş, T., ve Özbenli, E., (1988 ), Ölçme Bilgisi, KTU Yayınları, Trabzon.
 • Jeodezik Hesap, M. ŞERBETÇİ-V. ATASOY, KTÜ Basımevi, Trabzon, 1994.
 • Aydın, Ö., (1984), Ölçme Bilgisi I, Kurtiş Matbaası, İstanbul.
 • Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği

Kartografya                                                                            (2-0-2) 

Kartografyanın farklı araçlarını kullanarak harita üretimi ve tasarımı konusunda eleştirel düşünceyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Topografik ve tematik harita tasarımı için gerekli temel kartografik kuralları içermektedir.Tüm bunlara ek olarak internet, ekran, CDROM, kağıt gibi ortamlardaki tasarım üzerine kuramsal bilgileri vererek, tartışma fırsatı yaratmaktadır.

Ders Kitabı:

 • Ders notları ve yansı sunumları

Yardımcı Ders Kitapları

 • Kütüphane araştırması
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap).

Mühendislik Etiği                                                                   (2-0-2) 

Etik, temel kavramlar, felsefi çerçeve, mühendisliğin toplumsal anlamı ve etiğin önemi, dünyada ve ülkemizde mühendislik etiğine yaklaşımlar, örnekler ve uygulama sorunları, geomatik/harita mühendisliğinin özü ve meslek etiğinin önemi, geomatik/harita sektöründe etik ilkelerin geliştirilmesi gereği, meslek uygulamalarından örnekler.

 

Ders Kitabı:

 • Etik ve Mühendislik Etiği Ders Notu, Erol Köktürk, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları

 •  İnternet Kaynakları (e-Kitap).

Sayısal Görüntü İşleme                                                          (2-0-2)

Dijital Görüntü İşlemenin Temelleri ve Elemanları, Görsel Algılama Elemanları, Uniform Örnekleme, Kuantalama, Görüntü Histogramı, Dijital Görüntü, Görüntü Zenginleştirme Teknikleri, Mekansal Filtreleme, Gürültünün bastırılması, Görüntü Segmantasyonu, Geometrik Manipülasyon.

Ders Kitabı:

 • Uzaktan Algılama, Filiz Sunar, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Remote Sensing, Image Analysis, Jong S. M, Meer F., D., Springer, The Netherlands, 2006.
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap).

Yükseklik Ölçmeleri                                                               (3-0-3)

Yükseklik tanımı ve yükseklik belirleme yöntemleri. Geometrik nivelman. Nivelman aletleri. Nivolarda eksen hataları ve hataların giderilmesi. Nivelman ağları. Nivelman noktalarının tesisi. Hat nivelmanı. Yüzey nivelmanı. Boyuna ve enine kesit. Kesitlerle alan ve hacim hesapları. Hassas nivelman. Nivelmana etki eden hatalar. Düşey açı ölçümü. Kısa mesafelerde trigonometrik nivelman. Kule yüksekliği ölçümü ve hesabı. Kırılma katsayısının belirlenmesi. Uzun mesafelerde trigonometrik nivelman. Karşılıklı gözlemlerle trigonometrik nivelman. Trigonometrik nivelmanda hassasiyet.

Ders Kitabı:

 • Aydın, Ö., “Yükseklik Ölçmeleri-2”, Üniversite Yayın No: Y.T.Ü.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Erkaya, H., “Yükseklik Ölçmeleri Ders Notları”, basılmamış.
 • Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği

 

Bilgisayar Destekli Harita Çizimi                                            (2-2-3)

Serbest elle cizim, Netcad 7.0 kullanılarak proje yaratılması, Netcad 7.0  tabaka nokta yazı bölge sembol çizim kavramları, Serbest elle Takeometrik çizim, Netcad 7.0  de yannokta hesabi Takeometri plan çizimi, Geometrik Nivelman ile elde edilen enkesit değerlerinin Netcad yazılımına Aktarlması, Netcad 7.0 kullanılarak eşyükselti egrili planların hazırlanması, Netcad 7.0  kullanılarak boykesit çizimi ve enkesit çizimi, Netcad 7.0 Net Pro Modülü ile Yol Projesi Hazırlama, Netcad 7.0 Kanava Çizimleri, Netcad 7.0 kullanılarak Basemap görüntü üzerinden doğrularla sayısallaştırma, Daha önce ölçmeleri yapılarak elde edilmiş koordinat verileri kullanılarak Halihazır harita üretimi.

Ders Kitabı:

 • Ders notları ve yansı sunumları

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yazılım kaynakları
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap).

Sayısal Analiz                                                                         (3-0-3)

Kök Bulma Yöntemleri,Enterpolasyon Yöntemleri,İnvers Alma Yöntemleri,Lineer Denklem Sistemi Çözümleri,Enküçük Kareler göre Eğri Uydurma.

 Ders Kitabı:

 • Nümerik Analiz (Cilt I),B.Çağal,1987 YTÜ

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sayısal Çözümleme, S. Bektaş, 1998, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Fotogrametri I                                                                                    (2-0-2)

Giriş, Fotogrametrinin Tanımı, İşlevi, Kapsamı, Kısa Tarihçe, Fotogrametrinin Temelleri, Matematik Temeller, Geometrik Bağıntılar, Paralel ve Merkezsel İzdüsüm, Analitik Bağıntılar, Projektif şekiller arasındaki analitik bağıntılar, Koordinat sistemleri, Fotoğraf Eğiklikleri ve Dönüklüğü, İç ve Dış Yöneltme elemanları, Diğer Kavramlar, Merkezsel İzdüşüm Denklemleri, Dönüşümler: 3B Dönüşümler, Fotogrametride Kullanılan Benzerlik, Ortogonal, Afin, Projektif Dönüşüm, Optik Temeller, Fotogrametrik Kameralar ve Kalibrasyonu, Fotogrametrik Temeller, Fotoğraf Alımı, Filtreler, Kızılötesi ve Renkli Alımlar, Diyaframlar, Göz ve Monoskopik Görüş, Stereoskopik Görüş, Stereoskop, Doğal Derinlik Algılaması, Stereoskopik Görme Yöntemleri, stereoskopik Ölçme, Ölçü Markası İlkesi, Yersel Fotogrametri Hakkında Genel Bilgi, Uygulama Alanları.

Ders Kitabı:

 • Ders Notları
 • Fotogrametri Cilt 1, Karl Kraus Çevirenler Orhan Altan, Sıtkı Külür, Hande Demirel, Zaide Duran, Murat Çelikoyan, Nobel Yayınları, Ankara, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Elements of Photogrammetry with Applications in GIS, Paul R. Wolf, Bon A. Dewit, McGraw-Hill,  USA, 2000.
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap ve ilgili diğer internet kaynakları).

Veritabanı Yönetimi                                                                           (2-1-2.5)

Veritabanı, tasarım, veritabanı yazılımlarının temel fonksiyonları, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve veri yapıları, CBS yazılımlarının temel fonksiyonları

Ders Kitabı:

 • Ders Notu

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Veritabanı Yönetim Sistemleri, Zehra Alakoç Burma, Seçkin Kitabevi, İstanbul, 2009
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap ve ilgili diğer internet kaynakları).

 

Koordinat Sistemleri                                                                          (2-0-2)

Yeryuvarına bağlı uluslar arası koordinat sistemleri; Uluslararası göksel koordinat sistemleri; Prezesyon ve nutasyon; Yerin dönmesi ve kutup gezinmesi; Zaman sistemleri, Koordinat sistemlerin birbirine dönüşümü, Dinamik koordinat sistemleri.

Ders Kitabı:

 • Hekimoğlu Ş, Referans Koordinat Sistemleri, YTÜ Lisans Ders Notları, İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 • Brunner FK.: Advances in Positioning and Referance Frames, 1997
 • Bock, Y: coordinate systems

 

3.SINIF

Kadastro Bilgisi                                                                                 (2-0-2)

İyelik, tapu, kadastro, kadastronun tarihsel gelişimi, kadastro türleri, ülkemizde ve dünyada kadastro uygulamaları, mekansal veri altyapısı ve kadastral bilgi sistemleri, kadastro müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler

Ders Kitabı:

 • Kadastro Bilgisi Güncellenmiş Yeni Baskı, Hüseyin Erkan, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Kadastro Bilgisi, Ders Notu (Baskıya hazır), YTÜ, İstanbul, 2002.
 • Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1995.
 • Kadastro 2014 Gelecekteki Kadastral Sistem İçin Bir Vizyon, Kaufman J., Steudler D., TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 1998.
 • Kadastro 2023 Geleceğin Kadastrosu Türkiye Kadastrosuna İlişkin Çerçeve Rapor, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2003.
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap).

Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi                                                   (3-0-3)

Jeodezik ölçüler, ölçü hataları ve olasılık kuramı ile ilişkiler; ümit değer, varyans, kovaryans, korelasyon ve normal dağılım kavramları; doğruluk ölçütleri; kofaktör ve ağırlık kavramları; hata yayılma kuralları; Parametre kestirimi için doğrusal modeller; En Küçük Kareler (EKK) yönteminin dolaysız ve dolaylı ölçülere uygulanması

Ders Kitabı:

 • Demirel H, (2003), Dengeleme Hesabı, YTÜ, İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 • Öztürk, E., Şerbetçi, M., 1991, Dengeleme Hesabı I, KTÜ Müh. Mim. Fak, Trabzon.
 • Koch KR, (1999), Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer-Verlag, Berlin

 

 

Uydu Ölçme Teknikleri                                                                       (2-0-2)

GPS in temel yapısı ve uygulama alanları, GPS sinyalleri, GPS için zaman ve referans sistemleri, GPS gözlemleri ve matematiksel modeller, GPS gözlemlerindeki hata kaynakları ve doğruluk ölçütleri, GPS ile konum belirleme, GPS ölçme yöntemleri, GPS verilerinin değerlendirilmesi, GPS sonuçlarının dönüşümü ve GPS verileri ile yersel verilerin kombinasyonu GPS ile yükseklik belirleme, GPS uygulamaları, Diğer uydu teknikleri.

Ders Kitabı:

 • Kahveci M., Yıldız F., “Global Konum Belirleme Sistemi (GPS)”

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hofmann, W., Lichtenegger, J., ve Collins, J., (2001), “GPS Theory and Practice”, 5th Edition, SpringerWien NewYork.
 • Eren K., Uzel, T., GPS Ölçmeleri, Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. , Yayın no: 301,İstanbul, 1995.
 • Seeber, G., Satellite Geodesy: foundations, methods, and applications, Berlim; New York: de Gruyter, 1993.
 • Wells, D.E. et al., Guide to GPS Positioning, Second edition, Canadian GPS Associates, Fredericton, New Brunswick, Canada, 1987.
 • Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği

Fotogrametri II                                                                                   (3-0-3)

Hava Fotogrametrisinin harita üretimindeki işlevi, Hava fotoğrafları, fotoğraf ölçeği, model, kolon ve blok kavramları, Baz yükseklik oranı, Görüntü Yürümesi, Hava kameralarının sınıflandırılması, Uçaklar ve uçuş donanımı,uçuş planları ve fotoğraf çekimi, Uçuş planları, Tek fotoğraf değerlendirmesi yöntemler uygulamalar, Fotoplan kavramı, yükseklikten ileri gelen öteleme, diferansiyel rödresman, Stereo değerlendirme yöntemleri:Analog stereo değerlendirme,Yöneltmeler,İç ve Dış Yöneltmeler, Analog stereo değerlendirme aletleri Analog stereo değerlendirme,çizim ve sayısallaştırma, konum ve yükseklik doğruluğu, Analitik stereo değerlendirme,analitik aletin genel ilkesi, sistematik fotoğraf hataları ve düzeltmeler, Analitik iç ve dış yöneltmeler, Analitik stereo değerlendirme,sayısallaştırma ve çizim,doğruluk, Fotogrametrik nirengi kavramı,yöntemler,Bağımsız Model,Işın demetleri yöntemi,konum ve yükseklik doğrulukları, Ortofoto kavramı, ortofoto üretimi,Sayısal fotogrametri, Fotogrametrik harita üretim projeleri

 

Ders Kitabı:

 • Ders Notları
 • Fotogrametri Cilt 1, Karl Kraus Çevirenler Orhan Altan, Sıtkı Külür, Hande Demirel, Zaide Duran, Murat Çelikoyan, Nobel Yayınları, Ankara, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Elements of Photogrammetry with Applications in GIS, Paul R. Wolf, Bon A. Dewit, McGraw-Hill,  USA, 2000.
 •  İnternet Kaynakları (e-Kitap ve ilgili diğer internet kaynakları).

Jeodezi I                                                                                            (2-0-2)

Yer Elipsoidinin Özellikleri, Küre Üzerinde Hesaplamalar, Kürenin Düzleme Projeksiyonu.

Ders Kitabı:

 • Koçak E., Mekik Ç., Jeodezi I (Ders Notları), ZKÜ, 2000, Zonguldak.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mathematische Geodaesi(W. Grossmann)
 • Aksoy A., Güneş İ.H., Jeodezi II, İTU, 1990.

Arazi Çalışması                                                                                (3-3-4,5)

Nirengi Ağı tesisi ölçümü, Poligon Tesisi ve Ölçümü, Nivelman Tesisi ve Ölçümü, Poligon Noktaların Yükseklik Ölçümü, Kutupsal Alım yöntemi ile noktaların Ölçümü, yol uygulaması, imar ada ve parsel aplikasyonu, büro çalışmaları.  Arazi istikşafı. Poligon geçkisi tespit. Tesis, ölçüm ve hesabı. Prizmatik alım, küçük ve yan nokta hesabı / kutupsal alım ve dik koordinat hesabı. Merkeze dönüştürme ölçü ve hesabı. Parsel alan hesapları. Pafta açılması. İmar adası çizimi ile ortogonal ve kutupsal aplikasyon elemanlarının hesabı ve aplikasyonu. Rölöve ölçüleri ve krokisinin hazırlanması. Kesin alan hesapları.

Ders Kitabı:

 • Arazi Çalışması II Föyü
  • Aydın, Ö., (1984), Ölçme Bilgisi I, Kurtiş Matbaası, İstanbul.
  • Uygulamalı Ölçme Projesi Föyü

 

Jeodezik Astronomi                                                                           (2-0-2)

Gök cisimlerinin genel özellikleri; Koordinat sistemleri; Koordinat değişimi; Zaman; Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi

Ders Kitabı:

 •  Işık, B, Jeodezik Astronomi, YTÜ L. Ders Notları

Yardımcı Ders Kitapları

 • Spherical Astronomy, Woolard and Clemence/ Spherical and Pratical Astronomy, I.I. Mueller/ Geodezik Astronomi, M. Erbudak, A. Tuğluoğlu/ Jeodezik Astronominin Temel Bilgileri (Küresel Astronomi), A. Aksoy/

Uzaktan Algılama                                                                               (3-0-3)

Uzaktan Algılamanın temelleri, elektromagnetik radyasyon, elektromagnetik radyasyonun atmosferle etkileşimi, yeryüzünün spektral yansıma özellikleri, digital görüntü ve özellikleri, uydular ve özellikleri, aktif ve pasif algılama, ısıl algılama, mikrodalga ile algılama, ön işleme, görüntü zenginleştirme, özellik çıkarımı ve sınıflandırma.

Ders Kitabı:

 • Ders Notları
 • Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar, Atila Sesören, Mart Matbaacılık Sanatları Yayınları, İstanbul, 1999.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Remote Sensing and Image Interpretation Sixth Edition, Lillesand T. M., Kiefer R. F. and Chipman J. W.,  Johh Willey& Sons Inc, USA, 2008.
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap ve ilgili diğer internet kaynakları).

Dengeleme Hesabı                                                                             (4-0-4)

Dolaylı ölçüler dengelemesinin matematiksel modeli; Yatay kontrol ağlarının dengelenmesi; Standart hata ve güven elipsleri; Trigonometrik nivelman ağlarının dengelenmesi; Üç boyutlu ağ dengelemesi; Datum problemi; Jeodezik ağlarının serbest dengelenmesi; Güvenilirlik kavramı ve uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi; Dengeleyici fonksiyonlar, GPS Ağlarının Dengelenmesi

Ders Kitabı:

 • Demirel H, (2003), Dengeleme Hesabı, YTÜ, İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 • Öztürk, E., Şerbetçi, M., 1991, Dengeleme Hesabı I, KTÜ Müh. Mim. Fak, Trabzon.
 • Koch KR, (1999), Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer-Verlag, Berlin

 

Jeodezi II                                                                                            (2-0-2)

Yüzeyler ve Eğriler, Jeodezik Eğri, Bir yüzeyin diğer bir yüzeye projeksiyonu, Konform Projeksiyon, Elipsoide ilişkin Konform Projeksiyonlar.

Ders Kitabı:

 • Koçak E., Mekik Ç., Jeodezi I (Ders Notları), ZKÜ, 2000, Zonguldak.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mathematische Geodaesi(W. Grossmann)
 • Aksoy A., Güneş İ.H., Jeodezi II, İTU, 1990.

Coğrafi Bilgi Sistemleri                                                                      (3-0-3)

CBS’nin kullanım alanları, CBS’nin bileşenleri, CBS’de standartlar, coğrafi veriler ve kaynakları, CBS yazılımlarının temel işlevleri, proje planlama, sistem analizi, tasarım, mekansal analizler, internet ortamında CBS çalışmaları, CBS proje örnekleri.

Ders Kitabı:

 • Ders Notları
 • Yomralıoğlu, T., Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

 • İnternet Kaynakları (e-Kitap ve ilgili diğer internet kaynakları).

Taşınmaz Hukuku                                                                              (2-0-2)

Eşya hukuku, mülkiyet hakkı, taşınmaz mal mülkiyeti, taşınmaz mal mülkiyetinin edinilmesi-devren ve aslen edinme biçimleri, diğer edinme biçimleri, taşınmaz mal mülkiyetinin kaybı, mülkiyetten başka ayni haklar, kat mülkiyeti, tapu sicili

 

 

Ders Kitabı:

 • Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku, Mehmet Karagöz, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2000.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1995.
 •  İnternet Kaynakları (e-Kitap).

Uzaktan Algılama Uygulaması                                                                       (1-1-1,5)

Uzaktan Algılanmış Veri ve Yöntemlerin Kullanımı, Sayısal Görüntü İşleme, Pixel, Çözünürlük. Sayısal Görüntü Temelleri, Görüntü Geometrisi, Grilik Düzeyleri, histogramlar. Ön İşleme, Görüntü Zenginleştirme Teknikleri, Geometrik ve Radyometrik Çözünürlük, Kontrast Zenginleştirme, Lineer Kontrast Zenginleştirme. Mikrodalgada Algılama. Çok kanallı . algılama, Lazer ve temelleri. Siniflandirmanin Matematik Modeli. Kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma, örnekler. Hata matrisi. Doğruluk Analizi. Uygulamalı sayısal Örneklerin verilmesi.

Ders Kitabı:

 • Uzaktan Algılama, Filiz Sunar, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Image Analysis, Classification and Change Detection in Remote Sensing, Canty J. M., Taylar and Francis Group, Boca Raton, London, 2007.
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap).

 

4.SINIF

 

Fiziksel Jeodezi                                                                                 (2-0-2)

Potansiyel kuramının temelleri; Yeryuvarının ölçüsünün geometrik yöntemleri, jeodezik koordinat sistemleri, astronomik jeodezi, astro-jeodezik jeoit belirlenmesi, çekül sapmalarının sıklaştırılması, elipsoidin belirlenmesi; Yeryuvarının ve yer ağırlık alanının gravimetrik belirlenmesi, Birinci yaklaşıklı yeryüzü, yükseklik anomalisi, fiziksel jeodezinin temel denklemi, Stokes formülü, gravimetrik çekül sapması

Ders Kitabı:

 •  Işık, B, Fiziksel Jeodezi, YTÜ L. Ders Notları/Işık, B, Soru ve Yanıtlar ile Fiziksel Jeodezi, YTÜ L. Ders Notları
 • Yardımcı Ders Kitapları

Physical Geodesy, H.Moritz W. Haiskanen/Geodesy, W. Torge- Physical Geodesy

Kentsel Toprak Düzenlemesi                                                             (3-0-3)

Kentsel toprak düzenlemeleri, planlama ve türleri, imar planları, imar tüzesinin gelişimi, 3194 sayılı İmar Yasası, arazi ve arsa düzenlemesi, kentsel dönüşüm

Ders Kitabı:

 • Kentsel Toprak Düzenlemesi, Ders Notları, Ahmet Açlar, Hülya Demir, YTÜ Yayınları, İstanbul, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

 • İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Halil Akdeniz,  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2001.
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap).

Kırsal Toprak Düzenlemesi                                                                (3-0-3)

Kırsal toprak düzenlemesi, köy yenileme-canlandırma ve gelişim, dünyada kırsal toprak düzenleme faaliyetleri, arazi toplulaştırma, ilgili tüze

Ders Kitabı:

 • Arazi Toplulaştırması, Zerrin Demirel, YTÜ Yayınları, İstanbul, 1999.

Yardımcı Ders Kitapları

 • İnternet Kaynakları (e-Kitap).

Yol Projesi                                                                                         (2-1-2.5)

Yol yapımı için gerekli mühendislik ölçmelerin tanımlanması ve bir yol projesinin hazırlanması. Yol yapim asamalari, yol geçkisinin etüdü, yol geçkisinin aplikasyonu, boykesit ve enkesit nivelmani, boykesit çizimi, boykesit üzerinde kirmizi çizginin çizilmesi, düsey kurb uzunluklarinin tespiti, düsey kurb proje kotlarinin hesabi, enkesitlerin çizimi, dever ve uygulamasi, enkesit alanlarinin hesabi, hacim hesaplari, brückner egrisi ve toprak dagitimi.

Ders Kitabı:

 • Yol Insaati, Faruk Umar, Nadir Yayla, I.T.Ü. Kütüphansi, No:1368

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yol Bilgisi, Ömer H. Tombaklar, S.Ü. Müh. Mim. Fak. Yayini,
 • Karayolu Teknigi, Turhan Sonuç, Sermet matbaasi, 1977.

Mühendislik Ölçmeleri                                                                       (3-0-3)

Mühendislik ölçmelerinde kullanılan ölçü aletleri ve ölçü yöntemleri, aplikasyonlar, birleştirme eğrileri, yatay ve düşey kurplar. Birleşik kurplar. Birleştirme eğrileri ve aplikasyonu. Düşey kurplar ve aplikasyonu. Şev kazıklarının aplikasyonu. Baraj deformasyon ölçmeleri. Hidrografik ölçmeler. Hacim hesapları.

Ders Kitabı:

 • Aydın, Ö., (2000), Mühendislik Ölçmeleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, YTU.İN.DN-2000.0552, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Aplikasyon( Özel Ölçmeler), T. TÜDEŞ, Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.Trabzon, 1979.
 • Madenlerde Ölçme ve Plan, Ş. KUŞCU, Filiz Kitabevi , İstanbul ,1997.
 • Ölçme Bilgisi ( Pratik Jeodezi ), E. ÖZBENLİ- T. TÜDEŞ, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İSTANBUL, 1972,

 

 

Uydu Jeodezisi                                                          (2-0-2)

Uydu hareket denklemleri, koordinat sistemleri, nokta koordinat farklarının GPS uydularıyla belirlenmesi, ülke sistemine dönüşüm

Ders Kitabı:

 • Ünal. T, Uydu Jeodezi, YTÜ L. Ders Notları

Yardımcı Ders Kitapları

 • Leick, A. GPS Satellite Surveying, John Wiley & Sons, New York, 1995

 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması                                                              (1-1-1.5)

CBS tasarımı ve uygulaması, kullanıcı arayüz programı geliştirilmesi ve uygulanması, Mekansal analiz,  belgelendirme, Ölçekli çıktıların CBS yazılımında hazırlanması

 

Ders Kitabı:

 • Ders Notları
 • Yomralıoğlu, T., Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

 • İnternet Kaynakları (e-Kitap ve ilgili diğer internet kaynakları).

 Mühendislik Ekonomisi                                                                                 (2-0-2)

Mühendislik Ekonomisi, mühendislik alternatiflerinden ekonomik olarak en iyisini seçebilmemiz için alternatiflerin finansal sonuçlarını tahmin etmeyi, formüle etmeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştıran matematiksel teknikler bütünüdür.

Ders Kitabı:

 • Mühendislik Ekonomisi, Okka, O., Nobel Yayınları, 4. Baskı, 2006.

İş Güvenliği ve Sağlığı                                                                       (2-0-2)

İşçi sağlığı kavramı, dünyada işçi sağlığı hizmetleri, Türkiye’de işçi sağlığında durum, işçi sağlığı epidemiyolojisi, risk değerlendirme, iş kazaları, mesleksel hastalıklar, SSK sağlık hizmetleri, işçi sağlığı uygulamaları ve işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları, sağlıklı çalışma hakkı, iş sağlığının hukuksal, sosyal ve örgütsel yönleri.

Kentsel Planlama                                                                               (2-0-2)

Kent ve coğrafyası, kentsel büyüme, kentsel gelişme, kentsel değişim, kentsel yayılım, kentsel arazi kullanımı, kent bilgi sistemleri, kent modelleme ve yöntemleri

Ders Kitabı:

·         Cities and complexity: understanding cities with cellular automata, agent-based models, and fractals, Michael Batty, MIT Press, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Geosimulation Automata-based modeling of urban phenomena, Benenson, I., Torrens, P. M., John Wiley and Sons, 2004.
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap).

 

Taşınmaz Değerlemesi                                                                       (2-0-2)

Taşınmaz değerlemesinin önemi, değer kavramları, rant kuramları, değerlemeyle ilgili tüze, değerleme yöntemleri, değerleme uzmanlığı

Ders Kitabı:

 • Mühendis, Mimar ve Uzmanlar İçin Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, Ahmet Açlar, Volkan Çağdaş,  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku, Mehmet Karagöz, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2000.
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap).

Bitirme Ödevi                                                                                     (0-4-2)

Geomatik Bilimi ve Teknolojisi üzerine mesleki uygulamalar. Her öğrenci Geomatik mühendisliği alanında ilgi duyduğu bir konu seçer, bu konudaki literatür bilgilerini elde eder, gerekliyse bu konuyla ilgili laboratuar çalışmalarını da yapar ve diploma çalışmasını hazırlar. Öğrenciler dönem sonunda bu çalışmayı jüri önünde sunar ve jüri üyeleri öğrencinin dersten başarılı veya başarısız olduğuna karar verir.

Mühendislik Projeleri                                                                         (0-6-3)

Geomatik Mühendisliği öğretiminde verilen konuların uygulamaların yapılması. Geomatik mühendisi adaylarına; harita projelerinin hazırlanması ve uygulanması, proje maliyetlerinin ve sürelerinin tespiti ve değerlendirmesi Projelerin ihale işlerinin yürütülmesi hakkında bilgi vermek ve ilgili mevzuatın incelenmesini sağlamak.

 Mekansal Verinin Kartografik Sunumu                                               (2-0-2)

Kartografya ve görselleştirme biliminden yararlanarak haritalar aracılığı ile mekansal olarak konumlandırılmış verilerin sunumu hakkında birikim sağlamak. Kullanıcının haritalar aracılığı ile verilen mesajın daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere harita yapana sunum kurallarının öğrenilmesi.

Ders Kitabı:

 • Geographic Information Systems and Science Longley, Paul A.; Goodchild, Michael F.; Maguire, David J.; Rhind, David W.,  John Wiley & Sons Ltd. ISBN 0-471-49521-2.

 

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Web Cartography: Developments and Prospects, Kraak, Menno-Jan,. ITC Division of Geoinformatics, Cartography and Visualisation, Enschede, The Netherlands.Taylor&Francis, London and New York. 2002
 • İnternet Kaynakları (e-Kitap).

Deformasyon Ölçmeleri                                                                     (2-0-2)

Deformasyonun tanımı, sınıflandırılması, ölçme yöntemleri, jeodezik kontrol ağları, barajlarda, köprülerde, tünellerde, otoyollarda, yüksek yapılarda ve açık maden ocaklarında deformasyon ölçmeleri ve yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi.

Ders Kitabı:

 • Uzel, T, (1991), Barajların Güvenirliği, Yıldız Üniversitesi, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hoşbaş, R. G. ve Gülal, V. E., (2001), Deformasyon Ölçmeleri, Ders Notları, İstanbul (Yayımlanmamış)